Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

nariadenie Európskeho parlamentu, Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a Zákon 18/2018 Z.z. Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“)

1

Správca osobných údajov

Spoločnosť Maesta a.s., Majerníkova 22, 84105 Bratislava, portál zisk.eu

IČO: 45427852, IČ DPH: SK2023013971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v

Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo: 5009/P, (ďalej len „správca“)

Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní osobných údajov a o Vašich právach.

2

Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil z verejne dostupných a predtým zverejnených zdrojov a inak, a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

3

Zdroje osobných údajov

priamo od subjektov údajov, registrácie subjektov do systému zisk.eu, zmluvy a objednávky, verejne prístupné registre, na internete zverejnené zdroje, zoznamy a evidencie (napr. stavebné povolenia, vyhlášky, oznámenia, obchodný register, verejné stránky a informácie subjektov, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

4

Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa atd) ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy

(spracovanie fotografií atď.)

5

Kategórie subjektov údajov

zákazník správcu, dodávateľ, odberateľ, investor, projektant, architekt, atd

6

Kategórie príjemcov osobných údajov

zmluvní partneri, dodávatelia materiálov, produktov, služieb, stavebné spoločnosti

7

Účel spracovania osobných údajov

účely obsiahnuté v podpore marketingu, ponuky a predaja produktov a služieb, na spoluprácu a kooperáciu

8

Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca a spracovateľ. Spracovanie je vykonávané prostredníctvom výpočtovej techniky. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným renosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

9

Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak i z príslušných právnych predpisov.

10

Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov. V súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovávať tieto údaje: verejne dostupné a predtým zverejnené údaje, atd.

11

Práva subjektov údajov

1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť subjektu údajov subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účelu spracovania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené, všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

2)

Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: Požiadať správcu o vysvetlenie. Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

Ak je žiadosť subjektu údajov podľa ods. 1 uznaná za oprávnenú, správca odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa ods. 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov §100.

Postup podľa ods.1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojim podnetom na dozorný úrad priamo. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Toto prehlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

Pripomienky a podnety adresujte na: marketing@zisk.eu  

 

Vyhlásenie, vzťahujúce sa ku GDPR

Ako správca osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plneniu zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracúvavam osobné údaje, ktoré mi zadáte z vlastnej vôle, a to z nasledujúcích dôvodov:

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Ak ste zákazník:

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu ak bolo pridelené a adresu na doručovanie písomností záujemcu potrebujeme k plneniu zaslaniu prístupových údajov do platformy alebo na zasielanie noviniek v tejto oblasti.

Ak nie ste zákazník: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail využívame k zasielaniu najnvoších informácií vo svete stavebníctva.

● vedenie účtovníctva - ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing - zasielanie noviniek

Vaše osobné údaje (e-mail pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich nejčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokládame, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 90 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 90 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

● pokročilý marketing na základe súhlasu

Na základe vášho súhlasu môžeme využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 90 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné odvolať kedkoľvek prostredníctvom naších údajov.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chráníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných techn ológií, ktoré spĺňajú najnovšie technické a bezpečnostné smernice.