Obchodné podmienky

Na používanie webovej aplikácie ZiSK.eu

I. – Základné pojmy

1.   Spoločnosť Maesta a. s., so sídlom Majerníkova 22, 841 05 Bratislava, je výhradným poskytovateľom prístupu do manažérskeho systému projekt informácií zo stavebného sektora ZiSK.eu, s cieľom dodávať priebežne aktualizované informácie o živých a pripravovaných investíciách a stavbách s kontaktmi na zúčastnené subjekty.

2.   Tieto Obchodné podmienky používania webovej aplikácie ZiSK.eu (ďalej len „Obchodné podmienky“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi:

a.)    Poskytovateľom služby: Maesta a. s., so sídlom Majerníkova 22, PSČ 841 05 Bratislava, IČO 35 948 451, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Bratislave , oddiel: Sa, vložka č. 5009/P, (ďalej len „Poskytovateľ“) a

b.)    Používateľom služby – záujemcom: fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, a na základe tejto uzatvorenej zmluvy odoberá služby, (ďalej len „Používateľ“).

II. – Predmet zmluvy a podmienky poskytovania služby

1.   Predmetom zmluvy je úprava podmienok, za ktorých je poskytovaný manažérsky systém projekt informácií zo stavebného sektora ZiSK.eu v rozsahu podľa zvolenej špecifikácie, a na základe licencie umožnený prístup do on-line web aplikácie www.zisk.eu počas zmluvného predplateného obdobia pre zamestnancov Používateľa.

2.   Podstatnými náležitosťami Zmluvy o poskytovaní služby sú dojednaný druh služby, spôsob komunikácie, doba viazanosti, počas ktorej sa bude služba poskytovať, a cena. Tieto údaje sú uvedené v objednávke alebo vo vzájomnej komunikácii.

3.   Podmienkou na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby je, že používateľ pristúpi na tieto obchodné podmienky. Používateľ poskytne všetky požadované kontaktné údaje, fakturačnú adresu, a zaväzuje sa uhradiť plnú fakturovanú cenu v stanovenej lehote a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v zmluve pre potreby poskytovateľa.

4.   Manažérsky systém ZiSK a informácie o živých a pripravovaných investíciách a stavbách, ktoré sú jeho predmetom, nie je oprávnený používateľ poskytovať ďalej tretím osobám.

III. – Uzavretie zmluvy

1.   Vyplnením a odoslaním Objednávky - registračného formulára na stránkach Poskytovateľa www.ZiSK.eu a následným prihlásením sa do používateľského účtu na www.ZiSK.eu, použitím zaslaných prihlasovacích údajov, ktoré vám boli zaslané na vami uvedený e-mail v registračnom formulári, uzatvárate zmluvu, ktorej obsah tvoria tieto Obchodné podmienky. V prípade podpísania písomnej zmluvy je zmluva o poskytovaní služby uzatvorená momentom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2.   Základná registrácia do katalógu dodávateľov je bez záväzkov a je bezplatná. Za úhradu je poskytovaná služba prístup do manažérskeho systému projekt informácií zo stavebného sektora ZiSK.eu, monitoring priebežne aktualizovaných informácií o živých a pripravovaných investíciách a stavbách s kontaktmi na zúčastnené subjekty.

3.   Ak uzatvárate Zmluvu menom Používateľa – právnickej osoby, vyhlasujete, že ste plne oprávnený na platné uzavretie zmluvy a zmluva je platná. V prípade, že nemáte takéto oprávnenie, alebo nesúhlasíte s niektorými ustanoveniami týchto Licenčných podmienok, prihlasovacie údaje doručené e-mailom nepoužívajte a doručený e-mail vymažte, pričom nesmiete Zmluvu a tieto Obchodné podmienky uzavrieť a službu akýmkoľvek spôsobom použiť.

4.   Zmluvu možno menom Používateľa uzavrieť v zmysle čl. III, odst. 1., alebo na základe e-mailovej písomnej dohody s Poskytovateľom a potvrdením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.

5.   SÚHLASÍTE, že vaše používanie webovej aplikácie a služby je potvrdením toho, že ste si prečítali tieto Obchodné podmienky, rozumiete im a súhlasíte, že ste viazaný ich ustanoveniami.

6.   Obdobie fakturácie je určené na 12 mesiacov. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú so zvolenou dobou viazanosti. Faktúra je vystavená automaticky na ďalšie obdobie, pokiaľ niektorá zmluvná strana neukončí písomne trvanie zmluvy najneskôr 30 dní pred dňom uplynutia fakturovaného obdobia.

7.   Cena za službu bez DPH zahŕňa poplatky podľa zvoleného obsahu služby na určené obdobie od podpisu zmluvy, formou predplatného.

 IV. – Zánik Zmluvy

1.   Zmluva o poskytovaní služby zaniká:

a.)     Dohodou zmluvných strán

b.)     Písomným ukončením – výpoveďou

2.   Používateľ môže túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu, v zmysle Obchodných podmienok Čl. III. a Čl. IV .

3.   Zánikom zmluvy zo strany používateľa výpoveďou nevzniká používateľovi nárok na ďalšie sprístupnenie alebo zasielanie informácií zo strany poskytovateľa a na vyrovnanie.

4.   Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy:

a.)    Ak si používateľ nesplnil platobné podmienky zo zmluvy.

b.)    Ak je preukázateľné, že používateľ neoprávnene nakladá s predmetom zmluvy, alebo neplní ustanovenia zmluvy. Používateľ je však povinný uhradiť predplatné za celé obdobie viazanosti bez zliav za dodržanie platobných podmienok a iných mimoriadnych zliav.

c.)    Ak poskytovateľ ďalej nemôže poskytovať službu v dohodnutom rozsahu na ďalšie obdobie, alebo v potrebnej kvalite z dôvodov vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie najmä živelná pohroma, teroristický útok, vojny, občianske a vojenské nepokoje, blokády, povstanie, výtržnosti, epidémie, karanténne obmedzenia, nefunkčnosť internetových a telef. sietí, zlyhanie fungovania internetu alebo datacentra, štrajk, ak táto udalosť nastane v dôsledku organizovania tretími stranami atď.

5.   V prípade výpovede zmluvy po dobe viazanosti je výpovedná lehota jeden kalendárny mesiac a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci po jej doručení.

V. – Práva a povinnosti

A.) Používateľ má právo:

1.   Na dodržanie ceny a rozsahu služieb pri riadnom plnení zmluvy používateľom. Pri predĺžení zmluvy na rovnaké obdobie má používateľ právo na dodržanie podmienok a ceny.

2.   Na základe uhradenej ceny, na pravidelne aktualizovaný a dodávaný monitoring informácií, ich doručenie prostredníctvom internetu, prípadne náhradným spôsobom.

B.) Používateľ je povinný:

1.   Používať službu iba v súlade so zmluvou a obchodnými podmienkami, zák. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a dbať na dodržiavanie č. 618/2003 o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

2.   Zaplatiť plnú fakturovanú cenu za poskytovanie monitoringu do 10 dní od podpísania zmluvy na základe podmienok špecifikovaných v Čl. VI.

3.   Používateľ je povinný poskytnúť pravdivé informácie o jeho službách a výrobkoch, a úplné informácie potrebné na registráciu, doručovanie monitoringu a súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť poskytnuté ďalším používateľom, tretím osobám, a tým ho propagovať.

4.   Ak používateľ zistí, že mu neboli dodané informácie, alebo bol znemožnený prístup do on-line web aplikácie, je povinný okamžite o tomto informovať poskytovateľa, ktorý zabezpečí náhradné doručenie informácií, obnoví prístup, pokiaľ nedošlo k porušeniu zmluvy.

5.   Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa rozmnožovať, rozosielať a poskytovať informácie z monitoringu tretím osobám. Takéto konanie je dôvodom na okamžité zastavenie poskytovania služby a voči používateľovi môže byť uplatnená zmluvná pokuta v zmysle obchodných podmienok, s čím používateľ súhlasí.

C.) Poskytovateľ má právo :

1.   Vystaviť faktúru v zmysle tejto zmluvy, na zaplatenie plnej ceny za poskytované služby aj s DPH.

2.   Dočasne prerušiť poskytovanie služby z dôvodu:

a.)    zneužívania informácií z manažérskeho systému ZiSK.eu alebo z titulu vyššej moci

b.)    neuhradenia celej ceny za poskytované služby v splatnosti

c.)    technických porúch a chýb vzniknutých v sieťach Internet, telekomunikačných zariadení a pod.

3.   Vykonávať zmeny v spôsobe prenosu dát, používateľovi bez zníženia kvality, pokiaľ ich považuje za nevyhnutné a prípustné, ako aj vykonávať zmeny v umožnení prístupu do on-line web aplikácie www.zisk.eu počas zmluvného obdobia.

D.) Poskytovateľ je povinný :

1.   Pokiaľ možno vopred a včas oznámiť používateľom služby buď priamo alebo iným vhodným spôsobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní služby. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas mimoriadnej situácie.

2.   V najväčšej možnej miere využívať svoje znalosti a skúsenosti tak, aby používateľom zaručil spoľahlivosť a bezpečnosť monitoringu.

VI. – Cena, platobné podmienky

1.     Ceny za poskytovanie služieb, prístup do web on-line aplikácie www.zisk.eu a monitoring, ako aj podmienky, za ktorých sa ceny uplatňujú, sú účtované vo výške a spôsobom stanoveným cenníkom a touto zmluvou.

2.     Používateľ uhradí cenu za poskytovanie služby na základe vyplnenej zmluvy alebo proformafaktúry. Na základe vykonanej úhrady bude v zmysle zákona používateľovi zaslaný daňový doklad – faktúra.

3.     V prípade, že používateľ nevykoná úhradu v dohovorenej dobe splatnosti, stráca právo na zľavu za dodržanie platobných podmienok a na dodatočné zľavy. Táto zľava mu bude dofakturovaná v plnej výške, s čím používateľ súhlasí.

4.     DPH bude účtovaná v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi.

 VII. – Záručné podmienky a reklamácie

Na fyzický tovar zakúpený prostredníctvom www.stavebne-zakazky.sk platí záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, teda okamihom, keď kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky sú zodpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

Kontakt v prípade reklamácie: dusan@stavebne-zakazky.sk , mobil: 0905 482304

 VIII. – Rozsah zodpovednosti

1.   Poskytovateľ sa zaoberá monitoringom informácií v stavebnom sektore, nie ich tvorbou a nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za obsahovú stránku ním prenášaných informácií.

2.   Za obsah informácií a údajov poskytnutých zadávateľmi a používateľmi do systému a prenášaných sú zodpovední ich zadávatelia. Informácie sú uverejňované v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Zákona o ochrane osobných informácií a Stavebného zákona.

3.   Akékoľvek informácie, ktoré sa poskytnú v rámci používania monitoringu, odbornej pomoci, pripomienok alebo návrhov, môžu byť použité pre marketingové potreby vrátane podpory a vývoja služieb.

 IX. – Záverečné ustanovenia

1.   Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť iba na základe písomného číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

2.   Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

3.   Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto obchodné podmienky/zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej slobodnej vôli.

4.   Poskytovateľ je oprávnený Obchodné podmienky priebežne novelizovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie novelizovaných Obchodných podmienok, Poskytovateľ zverejní na svojich webových stránkach www.zisk.eu.